Regulamin

Witaj!

Poniżej został zawarty regulamin obowiązujący na stronie www.zrozumieckonieonline.pl (zwanej dalej Sklepem), w którym zostały zawarte informacje o sposobie przetwarzania zamówień na produkty edukacyjne online oferowane w Sklepie.

Sklep należy do Moniki Damec prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą :

Monika Damec Zrozumieć Konie
Lipiny 4
06-452 Ościsłowo
NIP: 1181479230
Regon: 360772382
Nr konta: 41 1870 1045 2083 1056 1879 0001 (NestBank)

W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e-mail monika@zrozumieckonieonline.pl

Za pośrednictwem Sklepu – Monika Damec Zrozumieć Konie (zwana dalej Sprzedawcą) zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronie: takich jak e-booki, webinary, nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku.

Do korzystania ze Sklepu potrzebne są: standardowy komputer, tablet lub smartfon, dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, możliwość odtwarzania filmów, posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.

Wraz z momentem dokonania w Sklepie pierwszego zakupu produktu online lub złożenia zamówienia na produkt oferowany bezpłatnie, Sprzedawca zakłada Kupującemu konto w Sklepie. Od tego czasu Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez system hasła, które Kupujący może samodzielnie zmienić.

Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.

Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail monika@zrozumieckonieonline.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

Składanie zamówienia

W trakcie składania zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności.

W przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

Płatność

Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

Kursy on-line i inne produkty elektroniczne

Realizacja zamówienia obejmującego kurs on-line lub produktów elektronicznych takich jak e-book, audiobook, webinar itp., następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu.

Dostęp do kursu on-line odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Kupującego konta użytkownika w ramach platformy kursowej umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do kursu. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach platformy kursowej, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

  • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z zasadami opisanymi powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy.

Poszczególne kursy on-line dostępne w Sklepie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Sklep. Zakup dostępu do Kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Sklepu.

Dostęp do Szkoły Zrozumieć Konie

Dostęp do zawartości Szkoły Zrozumieć Konie możliwy jest w ramach jednego z trzech pakietów płatności:

  • płatność jednorazowa
  • płatność w 2 ratach
  • płatność comiesięczna

Ceny pakietów prezentowane są Kupującemu na stronie Sklepu, oraz w trakcie składania zamówienia.

Dostęp do zawartości Szkoły Zrozumieć Konie zostanie przyznany Kupującemu od daty rozpczęcia właściwej edycji Szkoły, podanej w trakcie składania zamówienia.

Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe dostępne w ramach Szkoły Zrozumieć Konie oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów dostępnych za pomocą Sklepu, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Odstąpienie od umowy Konsumenta

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Jednak prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

OZNACZA to, że dokonumąc zakupów w Sklepie na produkty online klient ma świadomość, że nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy, chyba, że w opisie danego produktu zawarta jest odrębna informacja jego dotycząca określająca inne niż ogólne zasady odstępowania od umowy.

Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu biletu na wydarzenie (prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi). Bilety podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora. Bilety imienne nie podlegają dalszej odsprzedaży i przepisaniu na inne dane.

Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę na adres monika@zrozumieckonieonline.pl, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://zrozumieckonieonline.pl/polityka-prywatnosci/

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.06.2021.

Copyright © 2023 Monika Damec Zrozumieć Konie

monika@zrozumieckonieonline.pl

Regulamin

Polityka prywatności